Dobrá zpráva pro občanská sdružení (považovaná za spolky)

Podání návrhu na zápis změny týkající se občanského sdružení na rejstříkový soud je třeba doložit usnesením nejvyššího orgánu, který změnu schválil (zápis podepsaný zapisovatelem a ověřovatelem s ověřenými podpisy), nemusí ale obsahovat prezenční listinu nebo dokonce prezenční listinu s ověřenými podpisy.

Pojetí reality a fikce ve věci občanských sdružení

V rámci grantu Nadace Via zpracoval Nett, 2015
 
Úvod 
Povaha právnické osoby se posuzuje podle práva, podle kterého vznikla. Obecně se v právu předpokládá respekt k vzniklé právní skutečnosti. To patří k obecným právním zásadám. V tomto smyslu mají občanská sdružení nesporně povahu danou zákonem o sdružování občanů. Mají a vždy mít budou.
 

Dvě cesty občanských sdružení

V rámci grantu Nadace Via zpracoval Nett, 2015
 
Občanská sdružení mají před sebou rok do ukončení lhůty, kterou mají na změnu názvu, resp. necelé dva roky do konce roku 2016, kdy proběhne lhůta daná zákonem ve které by měla na registrační soud podat svoje stanovy které budou v souladu s donucovacími ustanoveními OZ.
 
Dvě cesty

Změna právního důvodu a existence

V rámci grantu Nadace Via zpracoval Nett, 2014

Bohužel řada publikovaných materiálů k problematice OZ a občanských sdružení nejen že je formována podle extenzivního výkladu právní fikce, ale vychází i z neznalosti základních právních principů.

A je smutné, že se takový názor dostává i do materiálů jinak seriozních organizací, jako je ČRDM. Citujme z materiálu, jehož autorkou je Mgr Alena Hájková:

 

JUDr. Deverová a překážky fungující samosprávy spolku

JUDr. Deverová bývá vnímána jako jedna z klíčových postav českého neziskového sektoru. Ano, a pokud se na vše díváme jako na divadlo, můžeme se dokonce ptát na to, jakou v tomto „kusu“ hraje roli. Právě o to se pokouší další ze série článků o občanských sdruženích, neboť ve výkladu toho, co vše občanská sdružení nyní „musí“ a „nesmí“ je velmi aktivní.

V rámci grantu Nadace Via zpracoval Nett, 2014

Transformace se nekoná (pokud sami nechcete). V rámci grantu Nadace Via zpracoval Nett o.s., 12.2014

Transformace se nekoná (pokud sami nechcete)
V rámci grantu Nadace Via zpracoval Nett o.s., 12.2014
 

S čím se nejčastěji setkáte

V rámci projektu podpořeného Nadací Via jsme prošli řady stránek, kde se vyskytovaly odkazy na témata "občanské sdružení úprava stanov", „občanské sdružení změny sídla“, „občanské sdružení přeregistrace“ atd.

Svéprávnost

Nett, který se zabýval především povahou transformovaných osob, připravil další „produkt“, krátkou přednášku s diskusí se studijním textem, která se zabývá novým pojmem SVÉPRÁVNOST, který zavedl nový občanský zákoník. Pro všechny, kdo byli zvyklí na režim částečného a nebo úplného „zbavení způsobilosti k právním úkonům“, přináší OZ zcela jiné porozumění a výklad toho, co je to omezená schopnost rozhodovat a nést odpovědnost za své jednání, a odlišuje práva, která osoba má, a práva, která může nabývat atd.

Příjmy spolků v hlavní činnosti

Občanský zákoník v § 216 odst.1 stanoví, že hlavní činností spolků nemůže být podnikání ani jiná výdělečná činnost. Tím, zdá se, je vyřešen dávný spor mezi MV ČR a občanskými sdruženími. Podnikání je trvalá činnost za účelem zisku, a občanská sdružení opakovaně tvrdila, že jejich posláním není podnikat. Nepodnikají, neboť účelem jejich aktivit a činností není zisk, ale veřejně prospěšné činnosti.

Občanský zákoník: nadace, fondy, přechodná ustanovení

Asociace komunitních nadací začala na výroční konferenci v Písku 29.-30.11.2012 řešit reálný dopady celé řady ustanovení, které se mohou často zcela neočekávaně dotknout práce nadací. Ukazuje se, že širší souvislosti a praktický dopad nikdo v okamžiku, kdy byla ustanovení formulována, nepromýšlel a nepředvídal. Do hry totiž vstupuje spousta proměnných a velmi složitý komplex zákona bude třeba „napasovat“ na právní realitu, zejména na existující praxi existujících právnických osob.