Nett, který se zabýval především povahou transformovaných osob, připravil další „produkt“, krátkou přednášku s diskusí se studijním textem, která se zabývá novým pojmem SVÉPRÁVNOST, který zavedl nový občanský zákoník. Pro všechny, kdo byli zvyklí na režim částečného a nebo úplného „zbavení způsobilosti k právním úkonům“, přináší OZ zcela jiné porozumění a výklad toho, co je to omezená schopnost rozhodovat a nést odpovědnost za své jednání, a odlišuje práva, která osoba má, a práva, která může nabývat atd. Vytváří také zcela nové způsoby pomoci a ochrany těch, kdo jsou ve stavu omezené schopnosti rozhodovat nebo mají omezenou schopnost jednat podle své vůle.
Celé téma je rozloženo v několika paragrafech úvodní části OZ, Nett nabízí cca tříhodinový seminář obsahující vstup do této problematiky vč. textu, shrnujícího podstatné definice ze zákona a obsahující obsáhlý vysvětlující komentář.