Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe

(úvodní slovo pro třetí setkání projektu „Význam slibu“: Slib – veřejný akt)

Co znamená slovo slibuji jsme doposud nechávali stranou, a věrni postupu, kdy jsme začínali u bližního a pomoci, necháme si to až na konec. Nejprve je na řadě fakt, že slibujeme „na svou čest“, na něco - tak jako se v USA přísahá na Bibli nebo ve zcela jiných kulturních souvislostech na fousy prorokovy. Přísahá se na to, co považujeme za podstatné, nezpochybnitelné, jisté. Kdybychom ale udělali na dnešních školách test, co znamená slovo čest, možná bychom se dozvěděli něco ze sci-fi nebo fantasy literatury, ale toto slovo dnes není u mládeže součástí běžné výbavy do reálného života.

Slib – úvodní text

I.

Jeden z významných důvodů, který vedl Nett k vyhlášení programu Aktivity, je současná převaha kontraktového myšlení – i tam, kde se zjevně o kontrakty nejedná, je skutečnost vykládána jako „pseudokontraktová“, tak je tomu např. u sociálních služeb a ve velké části jednání ve veřejném prostoru. Tím se zabývá projekt Veřejné jednání – obecný prospěch. Také tam je jednou z podstatných věcí odkrýt (pseudo)-kontraktovost jako chybný axiom. Ještě více je to vidět na tématu tohoto projektu. Při výchově, při vytváření přátelství a dalších vztahů zjevně nejde o kontrakt, i když je to tak ve velké části psychologických a sociologických teorií vykládáno. I zde je tedy dobré se před vlastní tematizací slibu alespoň na krok zastavit u otázky, kde se toto „kontraktové“ myšlení vzalo, s čím souvisí.

Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony

(úvodní slovo pro druhé setkání projektu význam slibu:  Slib –  plnění povinností)

V jakém smyslu je vůbec možné chápat povinnosti, když k tomu, abych je plnil, musím aktuálně chtít -  a lze se vážně ptát: má význam slibovat takové plnění?

Povinnost, přísně vzato, by měla být chápána jako to, co bez ohledu na to, co chci a nechci, plnit musím. V plnění povinností mi může zabránit jen něco, co významně omezuje moji schopnost splnit povinnost, např. nemoc, vnější fyzické zábrany atd. Co je tedy vlastně obsahem závaznosti slibu? A jak vznikají a jsou zde chápány „povinnosti“?  Dostáváme se jen k obecnější otázce související se svobodou člověka, který má schopnost a odpovědnost se rozhodovat a který ví, že to, jak bude jednat, není „lhostejné“.

Slib a budoucnost

Slib můžeme uvažovat ve třech různých významech, modech. Jednak je to běžný slib, kterým se  vytváří každodenní skutečnost společenské důvěry – že co řeknu, to platí. Slibujeme druhým – že někam přijdeme, že něco uděláme, zařídíme, děti slibují svým rodičům „že už to víckrát neudělají“ atd. Slib je v tomto smyslu běžným sdíleným závazku do budoucna, který je chápán situačně – má přesnější či volnější obrysy, jeho význam je více či méně „doslovným“ až k obecné proklamaci. Pro konstituování budoucího jako otevřenosti, do které se vztahujeme, ale má slib v tomto pohledu velmi významnou roli – otevírá budoucnost jako to, co se dá očekávat, vytváří přesahy zabydlené a sociálně strukturované přítomnosti do toho, co bude daleko víc, než jen kontrakty a povinnosti, které plynou ze smluv a vynutitelných závazků.

Duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu

(úvodní slovo pro první setkání projektu „Význam slibu“: Slib – Služba – Připravenost)

Snad by bylo správné začínat u otázky, co je vlastně slib - v jakém smyslu, komu a před čím vyjadřuji slavnostně svoji odhodlanost dodržovat něco, co je vlastně neznámé, protože nevím, do jaké situace budu postaven a co tedy bude reálným obsahem naplňování slibu.

Ale to je otázka velmi těžká, a proto jsme zvolili opačný postup – začínáme o toho, co se zdá nejjednodušší a nejvíc přehledné:

pomáhat bližním je součástí obecné morálky vycházející z křesťanství - které přeneslo příkaz „milovat bližního jako sám sebe“ do přímé souvislosti se základním náboženským příkazem, platným  v daleko širším kontextu – tedy milovat Boha.

 

Webové stránky k Významu slibu

19. listopadu 2010 byly spuštěny webové stránky k projektu, na kterém spolupracujeme s knihovnou Libri prohibiti - Význam slibu. Libri prohibiti se zabývá specificky skautským slibem - webové stránky přinášejí mj. studijní texty k tématu.

http://slib.wz.cz

Vyhlášení projektu Význam slibu

září 2010

Nett o.s. vyhlašuje v rámci programu Aktivity ve spolupráci s knihovnou Libri Prohibiti projekt:

Význam slibu

Slib může být brán jako pouhý právní akt – a pak je zajímavý jen v míře, v jaké je vynutitelný, v jaké zakládá cosi jako právní nárok druhé osoby. Ale takový slib nás nemusí zajímat, naopak, zajímá nás slib, kterým váže člověk sám sebe, kterým se vztahuje k vlastní budoucnosti a k tomu, čím bude  nadále řídit svoje jednání. Takový slib je také závazkem, ale chápaným ve zcela jiném významu, ve zcela jiném pojetí práva. Je závazkem, kterým se člověk vztahuje nikoli k nějaké náhodné konstrukci pozitivního práva (parlament si může někdo odhlasovat „jak chce“ a na můj slib to nemá vliv), ale které se vztahuje k tomu, co slibujícího přesahuje ve zcela jiném rozměru.

Význam slibu

27. května 2010

Schválení mezinárodního projektu knihovny Libri Prohibiti zaměřeného na význam skautského slibu vedlo k zahájení další části programu Aktivity, koneckonců Nett se na formování záměru významnou měrou podílel. Slib je typický jednostranný akt – na jeho základě se cosi mění, někdy i právní skutečnosti. Člověk je osoba jednající v čase a slib zavazuje slibujícího – je jeho vymezením se, formativním aktem,  mění jeho postavení vůči tomu, co přijde a co nemá nikdo pod kontrolou.