Program aktivity

Žijeme v převaze myšlení, které pro výklad vztahů bere za základ kontrakt – tedy vztah vzájemného závazku přijetého po oboustranném souhlasu. NETT se v tomto programu zaměřuje na jiné vztahy – na vztahy vyplývající ze zájmu a otevřenosti, z formativního jednání.

Obsahem kontraktu je to, co je v právním smyslu popsáno slovem „plnění“. Kontrakt je uzavírán proto, aby se naplnila očekávání obou stran za podmínek, které si dohodnou, a v čase, který si dohodnou. Programu Aktivity NETT se zabývá jednáním, které není „plněním“ a není tedy vázáno objednávkou, ani určeno specifikací.

Nápad jako kreativní akt

Kreativní akt se dá jen obtížně zachytit: v okamžiku, kdy nastane ho zachytit neumíme, protože už máme to, co vzniklo a do té doby ho nemáme, protože netušíme, co vznikne ani kdy to vznikne.

Konkrétní postup programu Aktivity

V rámci Programu Aktivity vyhlašujeme jednotlivé projekty ve spolupráci s konkrétními partnery, kteří se prakticky zabývají zvoleným tématem a zároveň jsou ochotni se finančně podílet na realizaci dílčího projektu. Postup v jednotlivých projektech je vždy předmětem dohody mezi Nett a příslušným partnerem.

Některé klíčové pojmy

Rozumíme si, když mluvíme o tom, co je formativní akt, projev vůle, kdo je to lídr a co je to veřejná politika?

Akty a jednání

První projekty (skutek pomoci, vůle dárce) jsou typické tím, že předmětem zájmu je zde akt - jednání v daném okamžiku, ve kterém se rozhoduje. Již v těchto projektech se ale dostáváme k přesahu: žádný skutek není nějak radikálně „omezen” jen na autentickou situaci, je možné mu rozumět v celku jednání.

Program Aktivity tak stojí na dvou nohách: na jednorázových aktech a na jednání, které má dlouhodobější charakter, ve kterém jsou nějak společně vnímány a interpretovány jednotlivé činy nezaměřené nějak prvoplánově k utilitárním cílům.

Proč Aktivity?

Velká většina lidí se po převážnou část svého času věnuje činnostem, které mají velmi utilitární smysl – jsou součástí jejich zaměstnání či podnikání, jejich větší či menší „kariéry“ jako procesu společenského uplatnění. Ve větší či menší míře připouští, že si tak obstarávají prostředky na svůj život, ve volném čase pak pěstují svoje záliby, věnují se tomu, co jim dělá radost. To je velmi statický a pohodlný model vytvořený v měšťanské společnosti: rodinný život - společenský život - kariéra.

Vyhlášení programu Aktivity

květen 2009

Nakonec se často jako nejpodstatnější ukazuje to, co člověk nemusel udělat, a přesto se rozhodl a udělal to. Tak by se dalo asi nejstručněji shrnout základní jednotící téma programu Aktivity, jehož realizaci zahájil v dubnu 2009 NETT, o.s.