červen 2009

Cílem projektu „Vůle dárce“ není vytvořit nějakou abstraktní akademickou práci – cílem je co nejlépe ukázat na danou problematiku, učinit ji společným tématem, předmětem zájmu, lépe porozumět některým aspektům dárcovství.

V dnešní době se setkáváme s nadacemi založenými managementem obchodních společností, darování se stává součástí image firem. Registrujeme ještě, že stále existují nadace založené rodinami těch, kdo získali velké bohatství, s  komunitními nadacemi si ale většina z nás neví rady, neznáme je, nerozumíme jim.

Přitom tu existuje zřejmá podobnost s rodinnými nadacemi - jen se komunitní nadace daleko víc „rodí“ z mnoha různých darů a z toho, jak její misi formuje mnohem více dárců. Komunitní nadace je nástroj, skrze který  je možné se podílet nejen na podpoře konkrétních činností, subjektů a zároveň přispívat k formulaci aktuálních cílů podpory.

Program Aktivity vytváří širší rámec pro otázky související s odpovědným jednáním osoby otevřeným do budoucnosti, umožňuje vnímat reálná rozhodnutí, ve kterých nejsme motivováni pouze zištně a vyložit je v kontextu obdobných jednání a činů. Zároveň to umožňuje interpretovat  společenské aspekty různých přístupů k danému tématu a jejich souvislosti, zejména v oblasti darů a dobročinných aktivit.

Řešitelé mají zájem, aby se do první fáze programu zapojilo co nejvíce osob, které mají s tímto tématem vlastní zkušenost, po druhé, analytické fázi pak bude následovat příprava podzimní konference AKN v Ústí nad Labem. Ta bude mimo jiné věnována tématům projektu „Vůle dárce“, zejména těmto prezentacím a diskusním tématům (předběžně):

Při přípravě tohoto projektu jsme formulovali čtyři okruhy témat, které se nám jevily jako zásadní:

analýza povahy daru, zejména daru nadaci včetně určení, v jakém smyslu má být dar použit – vliv dárce na formování mise komunitní nadace

analýza možných proměn cílů nadace a způsobů, jakými lze aktualizovat cíle nadace, v protikladu k tomu limity (jaké zaměření daru může být důvodem, že dárce už nadace odmítá)

shrnutí problematiky daru nadaci jako formativního veřejného jednání • srovnání tradice amerických rodinných nadací a komunitních nadací s důrazem na formativní působení jejich zakladatelů a dárců

Ne ve všech těchto otázkách jsme pokročili do stejné hloubky, záleželo také na tom, jaká osoba se „přihlásila“ k danému tématu. Ale to je zcela v duchu zaměření komunitních nadací. Není podstatné, aby byla nějak plošně a homogenním způsobem prováděna vyčerpávající analýza: smysl práce AKN a think tanku Nett není ve vytváření abstraktních studií, které by dotvářely akademickou diskusi. Jakákoli myšlenka, která nemá svého přiměřeného nositele, je artefaktem do muzea, je v praxi nepoužitelná. Tak jako komunitní nadace vyhledávají dárce, tak jako vyhledávají aktivní lidi, kteří dovedou využít a zhodnotit i rozsahem (objemem) malou podporu, tak také vytváří prostředí pro to, aby se formovalo myšlení, které zvyšuje odpovědnost těch, kdo jednají – za sebe, s vědomím odpovědnosti a nenahraditelnosti svého jednání. A to se týká i těch, kdo se zapojují do promýšlení společných témat.

Cílem projektu „Vůle dárce“ není vytvořit nějakou abstraktní akademickou práci – cílem je co nejlépe ukázat na danou problematiku, učinit ji společným tématem, předmětem zájmu, lépe porozumět některým aspektům dárcovství – a tedy následně lépe rozumět i svojí vlastní práci. Program Aktivity navíc umožňuje toto vše zasadit do širšího kontextu odpovědného jednání – formativních aktů, tedy takových skutků, které vnášejí do společenské dynamiky nenahraditelné podněty a impulsy, významně se podílejí na tom, čemu se říká „kvalita života“.