červen 2009

Nett o.s. vyhlašuje v rámci programu Aktivity ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus projekt „Skutek pomoci“. Dnešní doba anonymizuje, vytváří bariery ve vztazích a jejich vytváření. I sociální oblast – zahrnující celou škálu typů jednání – je dnes unifikovaná jak v právním smyslu, tak v myšlení, způsobech chápání jednotlivých témat. Domníváme se, že je nyní aktuálně třeba si vytvářet dostatečný odstup, mentálně se odpoutat od nedostatečně reflektovaných zdánlivých samozřejmostí, skrze které je tato oblast života většinou vnímána a prezentována.

 Program Aktivity vytváří širší rámec pro otázky související s odpovědným jednáním osoby otevřeným do budoucnosti, umožňuje vnímat reálná rozhodnutí, ve kterých nejsme motivováni pouze zištně a vyložit je v kontextu obdobných jednání a činů. Zároveň umožňuje interpretovat společenské aspekty různých přístupů k danému tématu a jejich souvislostí, zejména v sociální oblasti, a to jak co se týče stávající praxe, tak co se týče tvorby veřejných politik.

Budeme se snažit, aby se do první fáze programu zapojilo co nejvíce osob, které mají s tímto tématem vlastní zkušenost, protože současné porozumění této problematice doposud není zpracováno. Naším cílem je vytvořit dostatečně celistvou sondu do prostředí, které je už řadu let vystavováno nejrůznějším zkouškám, a zároveň je trvale podfinancované: tak se zde s velkou pravidelností stále znovu a znovu objevují lidé, kteří jsou motivováni zájmem pomáhat, ale jsou vystavováni praxi, ve které se používá řeč zcela nekompatibilní, ve které se musí podílet na fungování sociálního systému. Vyvrcholením tohoto programu bude konference v Třemošné u Plzně.

Projekt Skutek pomoci otevírá řadu témat, která by zde měla být diskutována. Alespoň v náčrtu jde o to provést vhled do způsobu myšlení o lidské vzájemnosti a z ní vyplývající odpovědnosti jednoho člověka vůči druhému, jak se projevuje v aktu pomoci. Provést analýzu skutku jako aktu osoby rozhodující se vědomě s ohledem na budoucnost. Formulovat alespoň vstup do problematiky „veřejného jednání“. Zasadit toto téma do širšího kontextu formativního jednání člověka. Otevřít problematiku veřejného prostoru a způsobu, jak se formují veřejné politiky jako společensky akceptované postupy na řešení otázek, které přesahují možnosti jednotlivců. Alespoň částečně ohledat rozhraní této problematiky a způsobu, jak je dnes vnímána „sociální oblast“. Cílem programu Aktivity je především napomáhat k tomu, aby se zlepšovalo prostředí pro odpovědné jednání, aby se formovalo myšlení, které zvyšuje odpovědnost těch, kdo jednají – za sebe, s vědomím nenahraditelnosti svého jednání. A to se týká i těch, kdo se zapojují do promýšlení společných témat. Cílem projektu „Skutek pomoci“ není vytvořit nějakou abstraktní akademickou práci – cílem je co nejlépe ukázat na danou problematiku, učinit ji společným tématem, předmětem zájmu, lépe porozumět některým aspektům pomoci – a tedy následně lépe rozumět i svojí vlastní práci.

Program Aktivity navíc umožňuje toto vše zasadit do širšího kontextu odpovědného jednání – formativních aktů, tedy takových skutků, které vnášejí do společenské dynamiky nenahraditelné podněty a impulsy, významně se podílejí na tom, čemu se říká „kvalita života“.