Projekt NETT, o.s. vyhlášený v rámci programu Aktivity za podpory Nadace Via, 2010-11

NETT již třetím rokem realizuje dlouhodobý program Aktivity, který se zabývá různými typy a aspekty lidského jednání, která jsou ze své povahy kreativní, formativní, ustavující. Naší snahou je tato jednání uchopit, ohledat je, zkoumat. Naším cílem je zvýraznit jejich význam, odlišit je od jednáních běžných, utilitárních, dvoustranně nebo všestranně výhodných, tedy od „kontraktů“, na která se čím dál víc jednání převádí a zjednodušuje.

Postupně jsme se tak zabývali tématy daru, skutku pomoci, slibu, kroku do světa a právě širokým tématem veřejného jednání a obecné prospěšnosti.

Souběžně s realizací projektu pokračovaly snahy o prosazení věcného záměru zákona o Veřejně prospěšných organizacích do paragrafového znění (schváleno vládou v květnu 2010, ale práce doposud nebyly zahájeny a není jisté zda zahájeny budou) a o dokončení a předložení rekodifikace občanského zákoníku z dílny prof. Eliáše (viz. Analýzy a shrnující materiál na této webové stránce v sekci Občanský zákoník) – další kolo veřejného připomínkovacího řízení ukončeno v lednu 2011 s tím, že značné množství organizací podalo návrh na vyškrtnutí odkazu na zvláštní zákon o veřejné prospěšnosti z návrhu zákoníku. Projekt pochopitelně tyto procesy sledoval a vnímal, ale záměrně jsme jej konstruovali podstatně šířeji a snažili jsme se vytvořit a zformulovat východiska pro dlouhodobější uvažovaní na dané téma, které by nevězelo a nevázlo v aktuálních diskusích a dohadech.

Postupně tak vnikl poměrně rozsáhlý soubor textů, které z různých úhlů pohledu ohledávají dotčenou problematiku. Texty jsme vystavovali na web v pořadí, ve kterém vznikaly. Pokud byste je z nějakého důvodu chtěli číst všechny, doporučujeme začít odzadu – tedy od vyhlášení projektu („NETT, o.s. Vyhlašuje v rámci programu Aktivity se spolupráci s Nadací Via projekt Veřejné jednání a obecný prospěch“), které usazuje do kontextu širšího programu a rozvrhuje jeho tematické zaměření. Samozřejmě, že jinak je možné číst podle zájmu texty i jednotlivě.

Na vyhlášení navazují tři texty obecnější povahy, které se pokoušejí téma ukotvit v širším kontextu „Veřejné jednání – trocha obecných úvah“, „Používáme slova – úvaha s jednou ilustrací“ a Veřejné jedná a obecný prospěch v perspektivě 1.června“. Tuto část textů uzavírá příspěvek „Veřejná prospěšnost a právo“, která otevírá téma legislativní úpravy veřejné prospěšnosti.

Následují dva texty, které shrnují interaktivní část projektu, dotazníkové šetření a návazné rozhovory, které  byly vedené paralelně se dvěma zaměřeními: (1) na roli, postavení a možnosti státu, který se rozhodne tak či onak se k veřejné prospěšnosti vztahovat („Shrnutí rozhovorů a dotazníků – Veřejná prospěšnost, role státu“) a (2) na pojetí a porozumění toho, co je chápáno jako veřejné jednání („Vyhodnocení grafické části dotazníků – veřejné jednání“).

Soubor je doplněn rozsáhlou komparací zaměřenou na varianty legislativních řešení veřejné prospěšnosti nebo statutu veřejné prospěšnosti v různých zemích světa, na způsob, jakým o nich byla vedena diskuse a na srovnání s Českou republikou („Legislativní pojetí veřejné prospěšnosti a diskuse s ním související v mezinárodním kontextu“).