2005

NEzávislý Think Tank pro neziskový sektor a občanskou společnost přichází s novými myšlenkami a tématy, usiluje o porozumění souvislostem, formuje myšlenkové zázemí, navrhuje koncepty, předjímá trendy.

Český neziskový sektor se profesionalizuje, proměňuje, původní nadšenecké odhodlání se čím dál častěji dostává do situací, ve kterých řešení nelze nalézt "selským rozumem". Neobejdeme se bez koncepční úvahy, bez strukturovaného promýšlení témat neziskového sektoru, který se stále tváří až dojemně stejnorodě. Tato umělá jednota stále více brání efektivním krokům. NETT vznikl z přesvědčení, že dělba práce je efektivní, že minula doba, kdy se každý spoléhal na svoji výjimečnost.

Myšlení jako by bylo vedeno dvěma protikladnými přístupy. Přístup "konsensuální" vede k postupnému vyprazdňování smyslu věci, ke zploštění, k zahlazování nesrovnalostí. Ve výsledku může způsobit, že řeč ztratí schopnost postihovat podstatné významy. Přístup "kritického" myšlení sice zvýrazní vzájemné souvislosti věcí, ale v posledku rozděluje. Tyto protikladné přístupy nechceme spojovat. Jejich syntézou je schopnost vytvářet sdílené koncepty. NETT je nesen shodou v tom, že je třeba pojmenovávat tak, aby to nerozdělovalo, kriticky promýšlet a zároveň hledat komunikativní formy.

"Think tank" překládáme jako "spojité nádoby myšlení". NETT hodlá především v rámci českého občanského sektoru vytvářet východiska a myšlenkové zázemí pro praktické využití.

NETT se chce stát zdrojem inovace, ale nikoli vzhledem k dílčím zájmům. Především nabízí celistvý pohled a komplexnost. Nejde tedy o naplňování úzce definovaných zadání. Jde o porozumění souvislostem, o východiska budoucí shody.

NETT vznikl setkáním a dohodou čtyř nezávislých konzultantů, teoretiků i praktiků neziskového sektoru, kteří doposud vystupovali spíše individuálně. Jeho základem není ideová spřízněnost nebo společný pohled na nějaké aktuální téma či jeho řešení, ale sdílené přesvědčení, že tato specializovaná činnost má svůj smysl a místo. Jan Kroupa už získal v neziskovém sektoru dostatek praktických zkušeností, ale podařilo se mu přitom podržet odstup pozorovatele, který přichází zvenčí. Monika Šatavová vyzrála v mnoha konfliktech a svou přímočarostí se dovede trefovat do jádra problémů. Michaela Frycová je dlouholetý praktik a hodnotitel, který zná sektor zevnitř jako málokdo. Josef Štogr pak jako analytik systematicky promýšlející témata neziskového sektoru může garantovat jistou stabilitu v přístupech, teoretické zázemí.

Od března 2007 se kmenový tým NETT vzhledem k časovým možnostem jeho zakladatelů zúžil na dva – Jana Kroupu (předseda sdružení) a Josefa Štogra. NETT ve svých projektech úzce spolupracuje s širší skupinou konzultantů, odborníků a studentů.

NETT vznikl s dlouhodobým záměrem zaplnit prázdné místo v českém neziskovém sektoru. Budeme se snažit, abychom se stali důvěryhodným partnerem pro všechny, kteří se našemu neziskovému sektoru systematicky a dlouhodobě věnují. Některá témata a otázky dosud nebyly dost přesně pojmenovány, občas unikají souvislosti, jakoby stačilo jít po povrchu. Setkáváme se s velmi malou důvěrou v to, že vytváření sdílených konceptů má smysl, převládá každodenní praxe, latentní krizový management rozhodování den ze dne. Chtěli bychom pomoci tento stav změnit.

Dokud budeme žít ze dne na den, žádný think tank nepotřebujeme. Pokud však chceme uvažovat v souvislostech a začít proměňovat věci tak, abychom je dokázali lépe sdílet, neobejdeme se bez analýzy, formulace tezí, oponentury a vyhodnocení: neobejdeme se bez vytváření konceptů, protože teprve pak lze dosahovat prakticky uplatnitelné shody. Jsme přesvědčeni, že k tomu dozrál čas.

                                                                  NETT
                                                                  Jan Kroupa
                                                                  Josef Štogr