Legislativa pro neziskový sektor ve střední Evropě

NETT se v roce 2007 podílel na výzkumném projektu popisujícím vývoj legislativy pro občanský sektor v Maďarsku na pozadí zkušeností z Polska a  České republiky. Studie budapešťské organizace EMLA je dostupná v anglickém jazyce (a nejspíš také maďarsky…)

Text je ke stažení v pdf zde:

Výběr z výstupů projektu „Služby a činnosti“ podpořeného Nadačním fondem pro sociální aktivity občanů města Plzně

Realizováno r. 2008

 

Části určené ke zveřejnění

Výstupy a jednotlivá doporučení pro náměstka primátora královského města Plzně a sociální komisi:

Povaha veřejné služby a model veřejné služby na příkladu zákona o sociálních službách

říjen 2007

Tento text vznikl jako příspěvek na konferenci o financování veřejných služeb, pořádanou ve dnech 25. až 26. října Ekonomicko správní fakultou Masarykovy university v Brně. Jeho forma odpovídá požadavkům na text sborníku, který ke konferenci vyšel  ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru pod názvem „Neziskové organizace ve veřejných službách“.

Závěrečná zpráva projektu „Nett - diagnostika, prevence, terapeutický plán“

(Mírně zkráceno)

13.12.2005

1) Úvod

Když Nadace VIA zveřejnila svůj program Trustu, vzbudil programový segment „Bílá místa neziskového sektoru“ menší odezvu, než se čekalo. Nadace VIA pak ve své výroční zprávě za r. 2003 citovala „Bílá místa jsou slepé skvrny na sítnici našeho myšlení“.

V tomto smyslu byl v polovině roku 2004 - s délkou realizace 1 rok - připraven projekt Diagnóza, prevence, terapeutický plán.

Výstupy programu „Bílá místa“ neziskového sektoru

Skládačka I., 9/2005

Motto: Použijeme-li současného obrazu, tak naše antispamová ochrana je tak silná, že propouští jen standard každodenní rutiny. Zároveň s tím, co je destruktivní ,odfiltruje to nejdůležitější - ta sdělení, která pro nás mohou být formativní, podnětná.

Program

Nett zaměřil svůj program na čtyři témata - leadership, generační výměna, síťování a vzdělávání. Zdánlivě spolu tato témata nijak významně nesouvisí ale považovali jsme je z různých důvodů za klíčová a vzájemně provázaná.

Vytváření sítí (část)

Téma síťování je většinou zkoumáno staticky. Síťování je chápáno jako projev procesu strukturace neziskového sektoru a je podporováno zvnějšku, aniž by bylo popsáno, že může být vedeno zcela odlišnými motivy.

Zabýváme-li se síťováním, může nás to přivést k samé podstatě neziskového sektoru - každá jednotlivá nezisková organizace spojuje lidi, kteří mají společný cíl.  Zkoumáme-li z tohoto pohledu téma síťování, může nám to výrazně pomoci odpovědět na otázku, jaká jsou vlastně dostředivá témata propojující subjekty neziskového sektoru.

Generační výměna

Vymezení pojmů

Nepohybujeme se na půdě sociální vědy, a tedy termín generace nepoužíváme pro  skupinu stejnověkou, ani pro skupinu s přesně vymezenou stejně dlouhou zkušeností s veřejným angažmá v občanských iniciativách.

Generací označujeme velmi volně skupinu s podobnou úrovní reflexe vlastní práce ve veřejném prostoru, s podobným vnímáním osobní role a společenského vývoje. Výměnou není míněn žádný automatický, revoluční nebo jednotný proces. Jedná se spíše o proměnu.

Leadership

Leadership lze v úzkém slova smyslu chápat jako formu řízení. Příručky k problematice řízení a vedení používají specifické slovníky, které se jen málokdy vžily a nebudeme se na ně vázat. Realitou je stále širší používání slova leadership a v prvním kroku bylo třeba ověřit si předběžné teze o tom, jak je v prostředí neziskových organizací chápáno.

Vzdělávání

Všichni se snažíme promýšlet a pochopit složité souvislosti světa nebo se alespoň orientovat ve svém okolí. Jsou okamžiky, kdy máme dojem, že jsme se posunuli o kousek dál, kdy dojde k setkání s někým nebo s něčím (člověkem, prožitkem, informací), co onen posun vyvolá.

Může jít o drobný posun: inspirativní setkání, neznámá informace, nově získaná praktická dovednost, nebo o zásadní posun, o poznávání, o vnitřní proměnu, která věci světa i nás samotné staví do jiného světla.

Bílá místa neziskového sektoru

Realizováno v rámci programu CEE Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě r. 2005

Vzdělávání, síťování, leadership a generační výměna jsou čtyři témata programu Bílá místa, každému z nich byla věnována samostatná pozornost, a  ve výstupech je také každému z nich věnován samostatný materiál. Nejde však o témata náhodně vybraná, právě jejich průnik umožňuje zachytit některé aktuální problémy neziskových organizací.