Nett a navrhovaná rekodifikace občanského zákona

29.9.2008

V létě, během veřejného připomínkového řízení k návrhu rekodifikace občanského zákoníku, jsme odpovídali na dotaz studentky, která zpracovávala názory představitelů neziskového sektoru na připravovanou změnu a její případný dopad v praxi.

Základní uvedení otázek: Jde mi o to, zjistit postoj ke změnám občanského zákoníku, hlavně k paragrafům o veřejné prospěšnosti. Vždy jde i o to vědět PROČ zastáváte svá stanoviska.

Téma sdružování občanů

je z hlediska neziskového sektoru klíčové, a o povahu sdružování je veden spor, který má velmi komplikovanou historii, leckdo se v něm angažoval, měnil svoje názory, a  nebo se naopak snažil „držet při zdi“. Jde o téma jednak zcela relevantní pro think tank, protože je nutné promýšlet v souvislostech veřejného prostoru, Nett byl však vlivem situace v konkrétních projektech v některých okamžicích víceméně natlačen až do polohy, která se blížila spíše roli watch-dogové organizace.

Vyhlášení projektu Význam slibu

září 2010

Nett o.s. vyhlašuje v rámci programu Aktivity ve spolupráci s knihovnou Libri Prohibiti projekt:

Význam slibu

Slib může být brán jako pouhý právní akt – a pak je zajímavý jen v míře, v jaké je vynutitelný, v jaké zakládá cosi jako právní nárok druhé osoby. Ale takový slib nás nemusí zajímat, naopak, zajímá nás slib, kterým váže člověk sám sebe, kterým se vztahuje k vlastní budoucnosti a k tomu, čím bude  nadále řídit svoje jednání. Takový slib je také závazkem, ale chápaným ve zcela jiném významu, ve zcela jiném pojetí práva. Je závazkem, kterým se člověk vztahuje nikoli k nějaké náhodné konstrukci pozitivního práva (parlament si může někdo odhlasovat „jak chce“ a na můj slib to nemá vliv), ale které se vztahuje k tomu, co slibujícího přesahuje ve zcela jiném rozměru.

Proč Aktivity?

Velká většina lidí se po převážnou část svého času věnuje činnostem, které mají velmi utilitární smysl – jsou součástí jejich zaměstnání či podnikání, jejich větší či menší „kariéry“ jako procesu společenského uplatnění. Ve větší či menší míře připouští, že si tak obstarávají prostředky na svůj život, ve volném čase pak pěstují svoje záliby, věnují se tomu, co jim dělá radost. To je velmi statický a pohodlný model vytvořený v měšťanské společnosti: rodinný život - společenský život - kariéra.

Vyhlášení programu Aktivity

květen 2009

Nakonec se často jako nejpodstatnější ukazuje to, co člověk nemusel udělat, a přesto se rozhodl a udělal to. Tak by se dalo asi nejstručněji shrnout základní jednotící téma programu Aktivity, jehož realizaci zahájil v dubnu 2009 NETT, o.s.

Diskuse o veřejné prospěšnosti

ukazuje, že není nějaký „jednotný názor neziskového sektoru“ a že ani není nějaká jedna „reprezentace“ neziskového sektoru – protože v ČR existuje jedna skupina osob a organizací, která prosazuje záměr ustavit veřejnou prospěšnost zákonem (a má pro to jistě svoje důvody) a druhá skupina, ke které patří i Nett, která považuje takový krok státu za chybu, potenciálně podvazující řadu pozitivních jednání.

Chceme i nadále vést na toto téma diskusi, pro její přípravu je nutné dostatečně analyzovat všechny souvislosti. Máte zájem se do tohoto procesu zapojit? Možnosti naleznete na tomto webu.

Watch-dogs

Systemic Tools for Supporting Watchdogs, Think Tanks, Public Policy and Advocacy Organizations from Public Sources in the Czech Republic with a Particular Focus on the Foundation Investment Fund

NETT, summer 2005, http://nett.aid.cz

Watch-dogs

Systémové nástroje podpory neziskových organizací typu „advocacy“, „watch-dog“, „public policy“ a „think tank“ z veřejných zdrojů se zvláštním důrazem na Nadační investiční fond - NIF

NETT, léto 2005, http://nett.aid.cz

Kvalita života

listopad 2009

(možnost stažení ve formátu pdf) 

Na setkání AKN v listopadu 2009 a následné konferenci byly prezentovány výsledky práce AKN na téma kvalita života. Cílem bylo především ohledat reálné možnosti členských nadací pro využití takových nástrojů, které by nebyly příliš finančně ani časově náročné, jejichž použití by bylo možné pravidelně opakovat a dostat tak srovnatelné řady výsledků v čase i v různých místech.

Systémové nástroje podpory neziskových organizací typu „advocacy“, „watch-dog“, „public policy“ a „think tank“ z veřejných zdrojů se zvláštním důrazem na Nadační investiční fond - NIF

léto 2005, http://nett.aid.cz

Zadání

Tato práce se zabývá postavením „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizací v České republice, a to z pohledu systematizované podpory jejich působení z veřejných rozpočtů, především na realizaci, výstupy a dopady tzv. Nadačního investičního fondu a.s. (NIF). Nejedná se o rozsáhlou analytickou práci, která by zkoumala všechna relevantní data v přerozdělování z veřejných rozpočtů a ze zdrojů, které z veřejného rozpočtu vzešly, nebo taxativně stanovila seznam dotčených organizací v České republice. Jde spíše o zachycení a pojmenování obecnějších trendů, o zachycení historie vývoje fondu a  v závěru o analytickou část, která zkoumá jeden rok grantování ze zdrojů NIF se zřetelem na tematizované organizace.