Používáme slova – úvaha s jednou ilustrací

(Veřejný prostor, veřejné politiky, veřejný zájem, veřejná prospěšnost atd.)

                                              Motto: sněhuláci nám něco dávají, i když roztají, nevydržíI.

Jako to bývá ve většině věcí, leccos z neporozuměních a někdy i záměrných manipulací se dá odstranit tím, že hledáme pojmové vymezení, které by nám umožnilo rozčlenit téma, ve kterém nemůžeme dojít shody: takové téma je j tomto případě postavení státu ve veřejném prostoru a způsoby, jimiž  stát do veřejného prostoru zasahuje. Předem bychom ale měli vědět, že cestou vymezování obsahu pojmů nedá dobrat obecné shody – protože se může ukázat že právě v pojmovém vymezení existují rozdíly, vyplývající z rozdílných myšlenkových východisek (povahy axiomatické nebo i hodnotové).

Myšlení kritické a konsensuální

Žijeme ve dvou extrémech: na jedné straně jsou ti, kteří se bijí za své pravdy, na druhé straně ti, kdo se snaží převést vše na jednoho společného jmenovatele, což zase bývá jejich jediná pravda. Je to nekomunikativní, je to Babylon.

Myšlení jako by bylo vedeno dvěma protikladnými přístupy. Přístup „konsensuální" vede k postupnému vyprazdňování smyslu věci, ke zploštění, k zahlazování nesrovnalostí. Ve výsledku může způsobit, že řeč ztratí schopnost postihovat podstatné významy. Přístup "kritického" myšlení sice zvýrazní vzájemné souvislosti věcí, ale vposledku rozděluje. Tyto protikladné přístupy nechceme spojovat. Jejich syntézou je schopnost vytvářet sdílené koncepty. NETT je nesen shodou v tom, že je třeba pojmenovávat tak, aby to nerozdělovalo, kriticky promýšlet a zároveň hledat komunikativní formy.

Kreativní a formativní jednání

Vzpomínáme-li na lidi, kteří nás kdysi provázeli, nejčastěji se nám vybaví ti, kteří nás nějak ovlivnili, něco pro nás znamenali, a pak možná ti, kdo nám ublížili.

Formace je jeden z důležitých procesů, ve kterém roste osobnost: odpovědný člověk, který se dokáže rozhodovat, volit mezi různými variantami jednání, odpovědný člověk, který rozumí svobodě a váží si ji. Osobnost se formuje – a zdaleka ne samovolně, sama od sebe. Bez ohledu na osobní dispozice je život člověka formován tím, jak dokáže obstát a jak dokáže přijmout fakt, že selhává, že se mu leccos nedaří.

Koncept a projekt

Koncept je dostatečně široce založená, zformulovaná struktura vazeb, hodnot a předpokladů, která umožňuje promýšlet vztahy a souvislosti věcí a vytvářet projekty otevřené do budoucnosti.

Myšlení je často vedeno jednoduchou představou, že člověk vystačí s prostou kombinatorikou: existuje spousta informací a ty je možné porovnávat a třídit. Jde jen o to mít k nim přístup, míst dost poznatků, nanejvýš ještě ovládat několik jazykových her. Jenže myšlení je ještě něco víc.

Program aktivity

Žijeme v převaze myšlení, které pro výklad vztahů bere za základ kontrakt – tedy vztah vzájemného závazku přijetého po oboustranném souhlasu. NETT se v tomto programu zaměřuje na jiné vztahy – na vztahy vyplývající ze zájmu a otevřenosti, z formativního jednání.

Obsahem kontraktu je to, co je v právním smyslu popsáno slovem „plnění“. Kontrakt je uzavírán proto, aby se naplnila očekávání obou stran za podmínek, které si dohodnou, a v čase, který si dohodnou. Programu Aktivity NETT se zabývá jednáním, které není „plněním“ a není tedy vázáno objednávkou, ani určeno specifikací.

Sborník Vůle dárce

Pro konferenci v rámci projektu Vůle dárce, kterou pořádal Nett společně a Asociací komunitních nadací, byl připraven sborník, který je pro zájemce zdarma k dispozici, případně si napište. Pdf si můžete stáhnout zde:

Vybrali jsme pro vás z archivu

Program Kompas byl realizován před 10 lety, některé jeho výstupy mohou být osvěžujícím čtením i dnes – zejména obrazná galerie typů, kterou vám nabízíme jako letní  bonus Nettu pro věrné čtenáře.

Kvalita života - příspěvek pro konferenci AKN

(příspěvek pro konferenci AKN, Ústí nad Labem listopad 09)

© Josef Štogr, Nett, říjen 2009

Úvod

Cílem komunitních nadací je zvyšovat kvalitu života a tak se samozřejmě AKN zaměřuje též na to jak nejlépe kvalitu života uchopit, jak jí rozumět, a samozřejmě také jaké nástroje při podpoře „zlepšování kvality života“ použít.

Problematika úpravy právnických osob

O povaze právnických osob se u nás mnoho nepíše, a přístup k právu bývá „pragmatický, účelový, technicistní. Kniha systematicky probírá typy právnických osob a způsoby, jak pero ně vytvořit v právním rádu přiměřené podmínky Vznikla ucelením řady prací v rámci analýz neziskových organizací a jejich postavení v občanském zákoně, řadě dílčích zákonů a zejména v navržené rekodifikaci  občanského zákona.

Můžete ji v Nettu zdarma získat v tiskové  verzi nebo zde stáhnout v pdf.

První slovo platí

Jak vypadalo připomínkové řízení návrhu rekodifikace Občanského zákoníku? Kdo jaká stanoviska zastával?  Nejen to se můžete dočíst ve sborníku, který sestavil Jan Kroupa a vydal Nett v r. 2006.  Téměř vše je možné – kniha obsahuje dnes již historická svědectví o tom, jak se u nás manipuluje, jak se oponent  a představitel zdánlivě zprostředkující watchdogové organizace „etabluje ve strukturách“ a o tom, jak jsou mnozí nepoučitelní.

Můžete ji v Nettu zdarma získat v tiskové  verzi. Tady je ke stažení v pdf.