Veřejná prospěšnost a právo

© Nett 2010 , program Aktivity, projekt Veřejné jednání - obecná prospěšnost

Příspěvek k diskusi  k právní úpravě veřejné prospěšnosti

Úvod

Téma veřejného jednání má dvě polohy – jak je veřejné jednání vnímáno těmi, kdo jednají a jejich okolím, jak je veřejností vykládáno, interpretováno, a druhou stránkou věci pak je, jak se k takovému jednání staví stát. Bez ohledu na diskusi, do jaké míry má stát používat přímé či nepřímé prvky regulace, certifikovat či jinak určovat podmínky pro některé typy činností, je tu jedna role státu, která je nezastupitelná, a to je oblast legislativy.

Duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu

(úvodní slovo pro první setkání projektu „Význam slibu“: Slib – Služba – Připravenost)

Snad by bylo správné začínat u otázky, co je vlastně slib - v jakém smyslu, komu a před čím vyjadřuji slavnostně svoji odhodlanost dodržovat něco, co je vlastně neznámé, protože nevím, do jaké situace budu postaven a co tedy bude reálným obsahem naplňování slibu.

Ale to je otázka velmi těžká, a proto jsme zvolili opačný postup – začínáme o toho, co se zdá nejjednodušší a nejvíc přehledné:

pomáhat bližním je součástí obecné morálky vycházející z křesťanství - které přeneslo příkaz „milovat bližního jako sám sebe“ do přímé souvislosti se základním náboženským příkazem, platným  v daleko širším kontextu – tedy milovat Boha.

 

Koalice neziskových organizací

Polská nadace Stefana Bátoryho (součást sítě Sorosových nadací) si u NETT objednala vstupní analýzu koalic, asociací, střešních organizací a neformálně spolupracujících neziskových organizací v České republice. Důvodem byl připravovaný program podpory neziskových koalic v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku. Program podpory od roku 2009 úspěšně běží a podpořil v prvním kole 3 české koalice obecně zaměřeným grantem. Podpora může být prodloužena až na 3 roky. Druhé kolo podpory by mělo být vyhlášeno začátkem roku 2010 a vyhodnoceno do konce roku. Dokument s názvem „COALITIONS: Entering the Field of Formalized NGO Cooperation in the Czech Republic” je dostupný v angličtině.

My a oni

Japonská nadace The Sasakawa Peace Foundation podpořila v roce 2007 výzkumný projekt, který se dotazoval osobností občanského sektoru na vazby a vazby mezi neziskovými organizacemi a státem a na jejich skutečné a možné role ve veřejném prostoru. Souhrnné texty analyzující třicítku rozhovorů s vůdčími osobnosti neziskovek v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku vznikaly paralelně, metodika i výstupy byly průběžně diskutovány týmy z každé země. Výstupy jsou k dispozici za každou zemi zvlášť v příslušném mateřském jazyce a souborně v angličtině. Pro ty, kdo nemají čas nebo chuť pročítat celé texty, jsme připravili krátká shrnutí maďarského, polského a slovenského textu.

Webové stránky k Významu slibu

19. listopadu 2010 byly spuštěny webové stránky k projektu, na kterém spolupracujeme s knihovnou Libri prohibiti - Význam slibu. Libri prohibiti se zabývá specificky skautským slibem - webové stránky přinášejí mj. studijní texty k tématu.

http://slib.wz.cz

Konkrétní postup programu Aktivity

V rámci Programu Aktivity vyhlašujeme jednotlivé projekty ve spolupráci s konkrétními partnery, kteří se prakticky zabývají zvoleným tématem a zároveň jsou ochotni se finančně podílet na realizaci dílčího projektu. Postup v jednotlivých projektech je vždy předmětem dohody mezi Nett a příslušným partnerem.

Některé klíčové pojmy

Rozumíme si, když mluvíme o tom, co je formativní akt, projev vůle, kdo je to lídr a co je to veřejná politika?

Akty a jednání

První projekty (skutek pomoci, vůle dárce) jsou typické tím, že předmětem zájmu je zde akt - jednání v daném okamžiku, ve kterém se rozhoduje. Již v těchto projektech se ale dostáváme k přesahu: žádný skutek není nějak radikálně „omezen” jen na autentickou situaci, je možné mu rozumět v celku jednání.

Program Aktivity tak stojí na dvou nohách: na jednorázových aktech a na jednání, které má dlouhodobější charakter, ve kterém jsou nějak společně vnímány a interpretovány jednotlivé činy nezaměřené nějak prvoplánově k utilitárním cílům.

Leadership ve veřejném prostoru

Projekt NETT podpořený v r. 2009 Ambasádou USA v Praze je prvním společným projektem neformálního středoevropského think tanku Demižon.