Leadership lze v úzkém slova smyslu chápat jako formu řízení. Příručky k problematice řízení a vedení používají specifické slovníky, které se jen málokdy vžily a nebudeme se na ně vázat. Realitou je stále širší používání slova leadership a v prvním kroku bylo třeba ověřit si předběžné teze o tom, jak je v prostředí neziskových organizací chápáno.

Slovo leadership jsme si proto vymezili v širším smyslu jako vedení, vůdčí princip. Lídr je ten, který určuje směr, rozhoduje v situacích, které nejsou přehledné a triviální, nedají se jednoduše posuzovat podle nějakého daného modelu a metodiky, a dokonce takové rozhodování mimo modely a metodiky vyhledává, resp. běžné rozhodování nestandardizuje a preferuje rozhodování ad hoc s přihlédnutím k daným okolnostem.

Leadership nás zajímá ve vztahu k neziskovým organizacím, pokud sledujeme tvorbu mise a vize organizace, tvorbu strategických partnerství atd. Je to zpravidla podstatné při vzniku organizace, jen malá část neziskových organizací vzniká na základě reálně kalkulovaného „projektového záměru“, zahrnujícího vyhodnocení rizik, ekonomické rozvahy atd. Leadership jako téma přesahuje funkční vymezení pozice vedoucího organizace ve smyslu teorie řízení. Lídr by měl být schopen, mimo jiné, proměnit organizaci – její misi, organizační formu, způsoby práce, formy jednání navenek atd. – pokud to aktuální situace vyžaduje nebo pokud jde o strategickou změnu související s předjímáním změny, případně naopak obhájit a udržet původní záměr, pozici, orientaci v nepříznivých vnějších podmínkách.

Čím jsme byli vedeni

Leadership se jeví jako jedno z klíčových témat, neboť jeden z významných sporů současnosti je veden o to, jak vykládat kreativní jednání a rozhodování se o cílech, o roli formativního vzoru. Zároveň považujeme za velice důležité, aby byla vedena širší diskuse o smyslu neziskového sektoru, o společných formativních prvcích, aby se vytvářelo širší povědomí o souvislostech, které vyplývají z činnosti neziskových organizací. Jejími podstatnými účastníky mohou být zejména lídři organizací. Taková diskuse totiž nutně vyžaduje, aby se vedení neziskových organizací nezaměřovalo výlučně na aktuální řízení vlastní organizace, na management v úzkém slova smyslu.

Výstupy projektu nesnižují význam uplatňování manažerských dovedností v neziskových organizacích, neboť ty jsou k efektivnímu řízení nesporně třeba. V prostředí neziskových organizací se však efektivita dosahování cílů (které bývají komplexní a těžko popsatelné standardizovanými nástroji) měří jen obtížně, takže ve většině případů s „čistým“ managementem nevystačíme.

Formování vstupu do tématu

Téma leadership je doposud velmi málo strukturované, a tak jsme pro vlastní práci zvolili  porovnávání způsobu práce a role manažera a lídra - jak je aktéry v neziskových organizacích vnímán. Hlavním cílem přitom bylo získat zpětné vazby

• zda a v jakém ohledu je tato dvojice chápána jako přirozený protiklad, zda
umožňuje popsat pociťované rozpory