(úvodní slovo pro první setkání projektu „Význam slibu“: Slib – Služba – Připravenost)

Snad by bylo správné začínat u otázky, co je vlastně slib - v jakém smyslu, komu a před čím vyjadřuji slavnostně svoji odhodlanost dodržovat něco, co je vlastně neznámé, protože nevím, do jaké situace budu postaven a co tedy bude reálným obsahem naplňování slibu.

Ale to je otázka velmi těžká, a proto jsme zvolili opačný postup – začínáme o toho, co se zdá nejjednodušší a nejvíc přehledné:

pomáhat bližním je součástí obecné morálky vycházející z křesťanství - které přeneslo příkaz „milovat bližního jako sám sebe“ do přímé souvislosti se základním náboženským příkazem, platným  v daleko širším kontextu – tedy milovat Boha.

 

Formulace slibu ale ani zde není nijak jednoduchá:

„duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu“(tradiční znění)

Neslibuje se přímo ve smyslu „budu pomáhat“, jak to vyžaduje obecná morálka, ale něco daleko „sofistikovanějšího“. Slibuji, že budu „hotov“, jde tedy o připravenost – která by měla být součástí mého života. Co to znamená?  Důraz na připravenost pomoci – protože topícímu mohu pomoci, jen pokud umím plavat, trpícímu, jen pokud alespoň částečně umím zmírnit jeho bolest, pokud mám dost sil, abych pomohl tam, kde je sil nedostatek atd.

Sebevzdělávání, pěstování otužilosti a zdatnosti, to vše může být cílem mnoha skupin a je možné to brát jako součást „zdravého životního stylu“, cesta k úspěchu atd. Zde se ale důraz klade jinam než na rozvoj vlastní osoby, na ono „tuž se“ v sokolském smyslu. Ano, je třeba být „schopným“ – ale ne proto, abych žil kvalitní život, nebo alespoň zde ne především proto. Sebeutváření a snaha o vlastní růst by mělo na základě tohoto slibu mít vnější „zadání“, vnější motiv a také korektiv. Nejde o to  ve vyhraněné podobě  „vydržet tam, kde ostatní nevydrží, zvládnout to, co ostatní nezvládnou, přežít, když ostatní nepřežijí…“ atd. Ta část slibu, ve které slibuji svoji připravenost je podstatně formativní – znamená, že ve všem, co dělám, budu zvažovat hledisko použitelnosti svých schopností pro pomoc druhým.

Navíc je zde použit dnes pro mnohé archaický, ale zde nenahraditelný motiv duše a těla – protože málo platné budou síly, když nebudu schopen druhého vnímat, rozumět tomu, kdy potřebuje pomoc, když nebudu schopen rozpoznat situace, ve kterých je mojí pomoci zapotřebí, a když je nebudu schopen zvládat jak se dnes říká „psychicky“.

To ale není věcí psychologie a psychologického tréninku – to je věc čistoty duše. Terapeutický výcvik, jak se dnes můžeme přesvědčit, může absolvovat i gauner – to je přirozený výraz pro toho, kdo má duši pokřivenou a  zatemněnou, komu chybí láska a otevřenost pro druhé jako bližní. Proto má smysl rozlišovat mezi formulacemi.

Kdo chce pomáhat druhému, používá označení číslem – někdo je pro něj druhý a někdo až třetí. Označení bližní je nesporně obsažnější než označení „druhý“, opět odkazuje na křesťanské kořeny naší kultury. Bližní je označením, které dává nezapomenout na blízkost mezi lidmi, lidé od sebe nemají daleko. Přirozená čísla naopak – použijeme-li je pro označení „druhého“, mají mezi sebou propast iracionality, nepřekonatelnou vzdálenost. S bližním mám vždy něco společného, to s druhým nemusí platit.

I když běžně používáme slovo „připravenost“, má zde smysl i použití slova „hotovost“.

Ne náhodou se zde propojuje význam ukončenosti a význam aktuality – ve smyslu pohotovosti. Být hotov znamená být schopen v nastalé situaci jednat celistvě – to je vyjádření ideálu, který propojuje porozumění budoucnosti, do které slibuji, s okamžikem, který nemohu předvídat, ale který mě nemá zastihnout nepřipraveného. Nepřipravuji se nějakou dobu na dobu pozdější – připravuji se stále, celý život, ale stále už musím svoji aktuální schopnost vnímat jako „hotovost“, jako cosi završeného vzhledem k situaci, ať už je jakákoli. Nelze čekat, až k tomu či onomu „dozraji“, doučím se to, dosáhnu nějakého „levelu“,  projdu nějakou certifikací.

V jedné jediné větě tak je zahrnuto celé kulturní východisko shrnující to podstatné, co se týká mého jednání a vztahu k druhým. K mnohému z těchto naznačených motivů se můžeme v rámci tohoto programu vrátit.

PřílohaVelikost
slib_program.doc21 KB